loader

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Radio CMFM!


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van CMFM via https://www.cmfm.nl. Door het bezoek aan en/of gebruik van deze website verklaar je deze algemene voorwaarden, ons Privacybeleid en de CMFM Regels te hebben gelezen en ga je ermee akkoord daaraan gebonden te zijn.


Gebruik van de CMFM Website.

1.0 De eigenaar/rechthebbende van CMFM (hierna "CMFM" of "wij") verlenen jou toestemming de website van CMFM op https://www.cmfm.nl (hierna de "CMFM" Website") te openen en te gebruiken, mits je deze Algemene Voorwaarden, het Privacybeleid en de CMFM Regels accepteert en naleeft.

1.1 Deze Algemene Voorwaarden vormen een aanvulling op eventuele algemene voorwaarden van CMFM die van toepassing zijn op producten en diensten die je via de CMFM Website kunt benaderen of kopen (hierna "Specifieke Voorwaarden") en staan los van eventuele algemene voorwaarden van derden die van toepassing zijn op producten, toepassingen en diensten die via de CMFM Website toegankelijk zijn of die je kunt kopen. De Specifieke Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. In geval van een afwijking tussen deze Algemene Voorwaarden en de Specifieke Voorwaarden, prevaleren de Specifieke Voorwaarden voor zover het die afwijking betreft.

1.2 Om één of meerdere faciliteiten van de CMFM Website te kunnen gebruiken ben je verplicht om je als gebruiker te registreren op de CMFM Website. Je dient ons van correcte, complete en aan jouw persoon gebonden registratiegegevens te voorzien en het is jouw verantwoordelijkheid om ons op de hoogte te brengen van veranderingen in die registratiegegevens.

1.3 Je bent verantwoordelijk voor de veiligheid en het correcte gebruik van al je gebruikersnamen en wachtwoorden die je in verband met de CMFM Website gebruikt en je dient alle noodzakelijke maatregelen te treffen om ervoor zorg te dragen dat deze vertrouwelijk en veilig worden bewaard en correct worden gebruikt en niet aan onbevoegden bekend worden gemaakt. Je bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die op jouw account plaatsvinden. Je dient ons er direct van op de hoogte te stellen als er aanleiding is om aan te nemen dat je wachtwoord (waarschijnlijk) bekend is geworden bij iemand die niet bevoegd is het te gebruiken of dat het (waarschijnlijk) op ongeoorloofde wijze gebruikt wordt.

1.4 Als je een wachtwoord of gebruikersnaam vergeet of verliest, behouden wij ons het recht voor de toegang tot de CMFM Website via jouw gebruikersnaam en wachtwoord (tijdelijk) op te schorten als wij op enig moment van mening zijn dat de veiligheid van jouw account (waarschijnlijk) in gevaar is. Wij behouden ons het recht voor van jou te verlangen dat je één of meer door jou in verband met de CMFM Website gebruikte wachtwoorden wijzigt.

1.5 Wij hebben als enige het recht een door jou gekozen gebruikersnaam goed te keuren of af te wijzen.

1.6 Om de CMFM Website te gebruiken heb je een internetaansluiting en deugdelijke telecommunicatieverbindingen nodig. Wij zijn niet aansprakelijk voor telefoon- of andere kosten die je eventueel moet maken om verbinding te maken met de CMFM Website of om deze te gebruiken.

1.7 Wij tolereren geen enkele inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten en behouden ons het recht voor actie te ondernemen tegen een ieder die inbreuk maakt op onze rechten.

1.8 Het is niet toegestaan te proberen ongeoorloofd toegang te krijgen tot de computersystemen of databasebestanden van CMFM.


2.0 De CMFM Website bevat kant-en-klare chatrooms waarop je met andere gebruikers kunt praten, en prikborden en (persoonlijke) homepages waarop je berichten en materiaal kunt plaatsen. Je zult deze faciliteiten van de CMFM Website uitsluitend gebruiken om berichten en materiaal te plaatsen, verzenden en ontvangen die beleefd, juist, niet onrechtmatig, niet beledigend en niet in strijd met de goede zeden zijn en die voorts voldoen aan de eisen van deze Algemene Voorwaarden en de CMFM Regels. Jij bent als enige verantwoordelijk voor informatie, feedback, onderzoeksresultaten, foto's, berichten of andere materialen die je op de CMFM Website plaatst of anderszins levert (hierna "Gebruikerscontent") en de gevolgen van het plaatsen van Gebruikerscontent op de CMFM Website. Je gaat er in het bijzonder mee akkoord dat je bij het gebruik van de faciliteiten van de CMFM Website:

2.0.1 deze faciliteiten van de Website niet zult gebruiken in verband met onderzoeken, wedstrijden, piramidesystemen, kettingbrieven of junkmail, en geen ongevraagde e-mail (spam) naar anderen zult versturen;

2.0.2 anderen niet te schande zult maken, misbruiken, aanvallen, hinderlijk volgen, bedreigen, racistische, etnische of anderszins verwerpelijke opmerkingen zult maken of anderszins de veiligheid en/of rechten (zoals het recht op privacy en portretrechten) van anderen zult schenden;

2.0.3 geen materiaal of informatie zult publiceren, uploaden, distribueren of verspreiden dat of die: ongepaste, grove, lasterlijke, inbreukmakende, aanstootgevende, onfatsoenlijke, onrechtmatige of onwettige onderwerpen, namen, materialen of informatie vormt (met inbegrip van maar niet beperkt tot pornografie, beschrijvingen van gewelddadige of seksuele handelingen, haatzaaiend materiaal of materiaal dat naar alle waarschijnlijkheid resulteert in schade of een misdrijf);

2.0.4 geen bestanden zult uploaden die software of ander materiaal bevatten die of dat inbreuk maakt op iemands intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van auteurs- en/of handelsmerkrechten tenzij je de eigendom van of de zeggenschap over die rechten hebt of daarvoor alle noodzakelijke toestemmingen hebt gekregen;

2.0.5 geen bestanden zult uploaden die virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, cancel bots, corrupte bestanden of vergelijkbare vernietigende of corrupte software of programma's die de CMFM Website, de Content daarvan of de werking van de computer of eigendommen van een ander kunnen beschadigen, bevatten of anderszins opzettelijk vrijgeven of verspreiden;

2.0.6 geen bestanden die door een andere gebruiker zijn geplaatst zult downloaden van een (persoonlijke) homepage, chatroom of prikbord waarvan je weet of redelijkerwijze zou moeten weten dat die niet legaal gedistribueerd kunnen worden;

2.0.7 geen auteursvermeldingen, juridische of andere deugdelijke kennisgevingen of aanwijzingen van eigendom of labels van de oorsprong of bron van software of ander materiaal in een geüpload bestand zult vervalsen of wissen;

2.0.8 andere gebruikers niet zult beperken in of weerhouden van het gebruiken van en plezier beleven aan de (persoonlijke) homepages, chatroom en prikborden;

2.0.9 geen persoonlijke informatie over andere gebruikers zult verzamelen (door middel van robots, scrapen, dataminen of andere methodes), met inbegrip van e-mailadressen of schermnamen om ongevraagde e-mails of andere berichten te verzenden of om persoonlijke informatie over een andere gebruiker uit te wisselen of te plaatsen;

2.0.10 geen wet- of regelgeving of de wettelijke rechten van een andere gebruiker zult schenden of anderen daartoe zult aanmoedigen, en niet zult oproepen of aanzetten tot terroristische activiteiten;

2.0.11 geen valse identiteit zult aannemen of je zult uitgeven voor andere (rechts-)personen om anderen te misleiden of anderszins;

2.0.12 niet zult weigeren de instructies op te volgen van (personeel van) CMFM.

2.1 Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van Gebruikerscontent. Wij behouden ons het recht voor materiaal dat op de (persoonlijke) homepages, chatrooms en prikborden of enige andere interactieve berichtendienst is geplaatst te beoordelen en naar eigen inzicht en zonder kennisgeving te verwijderen. Wij behouden ons tevens het recht voor de toegang tot de (persoonlijke) homepages, chatrooms en prikborden en/of de CMFM Website op enig moment zonder kennisgeving tijdelijk of definitief te beëindigen indien je de (persoonlijke) homepages, chatrooms of prikborden gebruikt op een wijze die in strijd is met deze Algemene Voorwaarden, en in het bijzonder met artikel 2.0.1 t/m 2.0.12 of de CMFM Regels.

2.2 CMFM is niet verantwoordelijk voor geplaatste Gebruikerscontent en wijst derhalve uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af met betrekking tot geplaatste Gebruikerscontent, alsmede met betrekking tot alle acties die voortvloeien uit jouw deelname of die van een andere gebruiker aan de (persoonlijke) homepages, chatrooms en prikborden of andere interactieve berichtendienst.

2.3 CMFM handelt onder Radionomy en hun licensies. Alle kosten worden gedekt door Radionomy.Betaalde diensten.

3.1 CMFM biedt tegen betaling Extra Diensten (hierna de "Extra Diensten") op de CMFM Website.

3.2 CMFM kan op elk moment Extra Diensten terugtrekken of bepaalde nieuwe Extra Diensten beschikbaar stellen. Voor deze Extra Diensten dient altijd betaald te worden.

3.3 Indien je via de CMFM Website diensten van CMFM koopt, met inbegrip van maar niet beperkt tot Extra Diensten, heb je vanaf het moment dat deze diensten ter beschikking worden gesteld, behalve voor zover bij de toepasselijke wetgeving vereist, niet het recht de diensten te weigeren of annuleren anders dan ingevolge deze Algemene Voorwaarden of aanvullende voorwaarden die met het aanbod van de diensten bekend zijn gemaakt. Deze bepaling is niet van invloed op je wettelijke rechten.

3.4 Indien je jonger dan 18 jaar bent, dien je voor het gebruik maken van de Extra Diensten toestemming te verkrijgen van (een van) je ouders of wettelijk vertegenwoordigers.


Geen garantie.

4.1 Alle op de CMFM Website geplaatste Content (met inbegrip van Gebruikerscontent) wordt uitsluitend voor persoonlijke informatiedoeleinden geleverd. Wij kunnen niet garanderen dat de Content juist, volledig of actueel is.

4.2 De CMFM Website en de Content worden beschikbaar gesteld in de staat waarin zij zich bevinden, zonder expliciete of impliciete garanties van welke aard dan ook. CMFM garandeert niet dat de CMFM Website of Content beschikbaar, ononderbroken of foutloos zijn, dat gebreken te allen tijde hersteld worden, of dat de CMFM Website of de server waarop die zich bevindt vrij zijn van virussen en andere besmettelijke en/of schadelijke bestanden. Je gaat er meer akkoord dat CMFM niet aansprakelijk is voor verlies van of schade aan je computer, gegevens of computer- en telecommunicatiesystemen als gevolg van gebruik van de CMFM Website.

4.3 Tenzij uitdrukkelijk in ons Privacybeleid vermeld, geeft CMFM geen expliciete of impliciete garanties van welke aard dan ook omtrent de veiligheid van informatie die je via de CMFM Website kunt verstrekken of verkrijgen of de activiteiten waarmee je je tijdens je gebruik van de CMFM Website bezighoudt.


Privacy.

5.1 Persoonlijke informatie die je over jezelf aan CMFM verstrekt in het kader van het gebruik van de CMFM Website, wordt door CMFM slechts gebruikt in overeenstemming met ons Privacybeleid, dat een bindend onderdeel vormt van deze Algemene Voorwaarden. Door het verstrekken van persoonlijke informatie aan CMFM ga je er mee akkoord dat wij die informatie kunnen bewerken voor de doeleinden waarvoor je deze informatie hebt verstrekt en zoals beschreven in ons Privacybeleid en verder in overeenstemming met bepalingen van dwingend recht. Als je niet akkoord gaat met ons Privacybeleid, verstrek ons dan geen persoonlijke informatie. Wij wijzen erop dat het Privacybeleid niet van toepassing is op websites, content en materiaal die door derden worden beheerd of geleverd.


Beëindiging en opschorting.

6.1 Het is je te allen tijde toegestaan je account om welke reden dan ook te beëindigen door ons te e-mailen via info@cmfm.nl. Als je betaald hebt voor toegang tot diensten op de CMFM Website (met inbegrip van eventuele Extra Diensten) waarvoor uit hoofde van Specifieke Voorwaarden een minimale termijn geldt, heb je tot het einde van die termijn toegang tot de CMFM Website, onverminderd ons recht jouw toegang tot de CMFM Website op grond van artikel 6.2 te beëindigen. De reeds in verband met die diensten in rekening gebrachte vergoeding blijven verschuldigd en deze Algemene Voorwaarden blijven tot het einde van de betreffende termijn volledig van kracht en van toepassing op die diensten.

6.2 Het is ons te allen tijde toegestaan jouw toegang tot de CMFM Website zonder kennisgeving te beëindigen of je account op te schorten indien: (a) je deze Algemene Voorwaarden of de CMFM Regels schendt, (b) je gedurende zes achtereenvolgende maanden niet ingelogd bent geweest en er geen Credits meer op het account staan; of (c) indien de CMFM Website gesloten zal worden of met andere diensten gecombineerd. In een geval als bedoeld onder a) of b) heb je geen recht op terugbetaling van reeds betaalde vergoedingen.

6.3 Indien jij of wij toegang tot de Website beëindigen op grond van respectievelijk artikel 6.1 of 6.2, kunnen wij je account (met inbegrip van jouw registratie-informatie en eventuele resterende CMFM Credits) en jouw Gebruikerscontent verwijderen.


Wijziging of beëindiging van website.

7.1 Wij kunnen de CMFM Website (of een gedeelte ervan) te allen tijde naar eigen inzicht en om welke reden dan ook wijzigen of de toegang daartoe opschorten of staken, zonder uit hoofde daarvan aansprakelijk te zijn.


Wijzigingen van Algemene voorwaarden.

8.1 Wij hebben te allen tijde het recht geheel naar eigen inzicht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, en/of de prijs van de Extra Diensten te verhogen. Door deze CMFM Website na een dergelijke wijziging te gebruiken zul je aan de gewijzigde Algemene Voorwaarden gebonden zijn.

8.2 Indien wij in redelijkheid van mening zijn dat een wijziging van deze Algemene Voorwaarden op grond van artikel 8.1 in jouw voordeel of neutraal voor je is, kunnen wij die wijziging aanbrengen zonder je daarover te informeren.

8.3 Indien wij in redelijkheid van mening zijn dat een wijziging van deze Algemene Voorwaarden op grond van artikel 15.1 een wezenlijk en nadelig effect op jou heeft, zullen wij je via https://www.cmfm.nl in kennis stellen en kun je gebruik maken van je recht om je account te beëindigen op grond van artikel 6.1.

8.4 Wij adviseren je regelmatig de meest recente versie van deze Algemene Voorwaarden in te zien.


Verlotingen, prijsvragen, wedstrijden.

9.1 Wij kunnen wedstrijden, prijsvragen, spelletjes, verlotingen en andere acties (hierna "Acties") op de CMFM Website organiseren. Deze Acties zijn onderworpen aan aanvullende voorwaarden en regels die op dat moment kenbaar zullen worden gemaakt. Door aan dergelijke Acties deel te nemen zul je aan die aanvullende voorwaarden en regels gebonden zijn.


Slotbepalingen.

10.1 Als CMFM een recht of bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet uitoefent of afdwingt, vormt dat geen afstand van dat recht of die bepaling.

10.2 Als een bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig zou blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht. De betreffende bepaling wordt in dat geval vervangen door een rechtsgeldige bepaling die de inhoud en de bedoeling van de betreffende bepaling zoveel mogelijk benadert.

10.3 Je mag je rechten uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden slechts aan een derde overdragen na onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

10.4 Je gaat er mee akkoord dat wij te allen tijde de rechten uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden mogen overdragen aan een derde, en dat die derde onze aansprakelijkheden en verplichtingen op grond van deze Algemene Voorwaarden op zich mag nemen. Indien dat gebeurt zullen wij je daarvan in kennis stellen.

10.5 De kopjes in deze Algemene Voorwaarden zijn gemakshalve toegevoegd en hebben geen juridische of contractuele werking.

10.6 Tenzij anders aangegeven, zijn alle vermelde bedragen verschuldigd in Euro en inclusief BTW.

10.7 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.


Deze pagina is voor het laatst bewerkt op: 17 May 2020 07:05:17.

CMFM 2017 - 2020 © Alle rechten voorbehouden.

Onderdeel van logo